Szkolenia w klubie pracy

W szkoleniach mogą brać udział osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim.

Specyfiką szkolenia w Klubie Pracy jest to, iż główną postacią jest uczestnik szkolenia, który jest nie tylko osobą bezrobotną, ale także osobą funkcjonującą w innych sferach życiowych.  Kluczem jest tu zmiana sposobu myślenia przez  uczestników zarówno o sobie, jak i o swojej sytuacji. Szkolenia odbywają się w grupach od 8 do 12 osób. Liczba ta sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery, która korzystnie wpływa na aktywny udział uczestników, ich integrację oraz niesie dodatkowe możliwości np. wiedzę na temat zachowań w sytuacjach społecznych, możliwość uzyskania informacji zwrotnej.

Szkolenie w Klubie Pracy ma na celu:

  • odkrywanie zainteresowań uczestnika
  • zdobywanie nowych informacji , rozwijanie umiejętności i poszerzanie samowiedzy
  • uczenie, jak zastosować zdobyte informacje i umiejętności w różnych sytuacjach
  • efektywne wykorzystanie doświadczeń uczestnika
  • korygowanie błędów
  • ustalanie przez uczestników własnego planu działania
  • zwiększenie  umiejętności adaptacyjnych i uniwersalnych

Podczas szkolenia uczestnicy mogą : poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą; dokonać analizy lokalnego rynku pracy; określić sylwetkę zawodową oraz dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron; nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy; nauczyć się sporządzać dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i życiorys zawodowy ; przeszkolić z zakresu autoprezentacji i kontaktów bezpośrednich z pracodawcą oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności; nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia; korzystać z wyposażenia Klubu Pracy (np. : sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, telefon).

Szkolenia realizowane są w oparciu o program szkolenia w klubie pracy z 2009r. pt. „SZUKAM  PRACY”, rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenia prowadzone są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim lub filii w Gubinie przez lidera klubu pracy przy udziale innych, wskazanych osób. Obejmują łącznie 80 godzin szkoleniowych realizowanych przez 15 kolejnych dni roboczych. Uczestnictwo w szkoleniu następuje na podstawie skierowania  , które poprzedza spotkanie     z doradcą zawodowym, sprawdzającym celowość udziału w szkoleniu.

TYTUŁ SESJI

Czas

I tydzień

Sesja   1. Pierwszy dzień szkolenia

Sesja   2. Metody nauki stosowane podczas szkolenia

Sesja   3. Reakcje w trudnych sytuacjach

Sesja   4. Kompetencje i predyspozycje zawodowe

Sesja   5. Bariery na drodze do zatrudnienia

Sesja   6. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia

Sesja   7. Analiza rynku pracy 

Sesja   8. Formy zatrudnienia 

Sesja   9. Wizytówka zawodowa - dokumenty aplikacyjne

20 godz.

 

II tydzień

Sesja 10. Sztuka mówienia i prezentacji  

Sesja 11. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy

Sesja 12. Oferty na rynku pracy

Sesja 13. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą

Sesja 14. Rozmowa kwalifikacyjna

Sesja 15. Edukacja dla rynku pracy

Sesja 16. Plan poszukiwania pracy

Sesja 17. Podjęcie zatrudnienia

20 godz.

 

III tydzień

CODZIENNE SPOTKANIA w Klubie Pracy

AKTYWNE SZUKANIE PRACY

Sesja 18. Zakończenie szkolenia

40 godz.

 

80 godz.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama